Ιδία Συμμετοχή

Για την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής υποβάλλεται βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο στον οποίο είναι δικαιούχος ο υποψήφιος.

Η περίοδος του µέσου υπολοίπου πρέπει να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συµπλήρωση του τριµήνου που προηγείται της ηµεροµηνίας κατάθεσης του αιτήµατος στήριξης. Κατά παρέκκλιση, οποιαδήποτε βεβαίωση µέσου υπολοίπου για κάθε τραπεζικό λογαριασµό που αφορά χρονική περίοδο που λήγει από την 31.12.2017 και µετά, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών µηνών αλλά όχι µεγαλύτερη του έτους. Ως αποτέλεσµα δεν απαιτείται έκδοση νέας βεβαίωσης για να καλύψει την παράταση της υποβολής.

Το πεδίο μοριοδοτείται εφόσον το άθροισμα των ανωτέρω ποσών δεν υπολείπεται του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Δαπανών).


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet