Αποσβέσεις Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού

Παρακάτω απαριθμούνται τα έτη απόσβεσης, σε κτίρια και εξοπλισμό μιας εκμετάλλευσης, και κατ'επέκταση μετά από πόσα χρόνια ο παραγωγός μπορεί να επιδοτηθεί ξάνα για επένδυση σε αυτά:
 
Κατηγορία του στοιχείου ενεργητικού της εκμετάλλευσης Περίοδος απλής αντικατάστασης
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις και αποθήκες συμβατικής κατασκευής (περιλαμβάνονται περιφράξεις, υδατοδεξαμενές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, διαλογητήρια, ξηραντήρια, συσκευαστήρια, ψυγεία αποθήκευσης κ.λπ., χωρίς τον σχετικό εξοπλισμό) 30
Θερμοκήπια και κτηνοτροφικά στέγαστρα θερμοκηπιακού τύπου 15
Κάθετοι αποθ/κοί χώροι (silo) και σχετικός εξοπλισμός
Παρελκόμενα κατεργασίας εδάφους
Εξοπλισμός παραγωγής ζωοτροφών (σφυρόμυλος, χαρμανιέρα, κ.ά.)
Ψυκτικά μηχανήματα (ψυγείο αποθήκευσης προϊόντων κ.λπ.) και εγκαταστάσεις κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης (λέβητες - καυστήρες κ.λπ.,) στους χώρους της εκμετάλλευσης
Ηλεκτρογεννήτριες και αντλητικά συγκροτήματα 12
Γεωργικοί ελκυστήρες
Αγροτικά αυτοκίνητα
Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα
Ρυμούλκες κάθε είδους
Εξοπλισμός εγκαταστάσεων αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού. Εξοπλισμός διαχείρισης λυμάτων. 10
Λοιπός εξοπλισμός εντός εγκαταστάσεων εκτροφής
Λοιπά παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα
Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού
Πολυετή φυτά
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Λοιπά πάγια στοιχεία
Αμελκτικές μηχανές και συναφής εξοπλισμός (π.χ. παγολεκάνες) 8
Παρελκόμενα φυτοπροστασίας και φορητός εξοπλισμός φυτοπροστασίας
Λιπασματοδιανομείς (αυτοκινούμενοι και παρελκόμενοι)
Παρελκόμενα χορτονομής
Κυψέλες μελισσών
Εξοπλισμός μελισσοκομικού εργαστηρίου
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 5
Εξοπλισμός και συσκευές επικοινωνιών και γραφείου


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet