Ανώτατες τιμές για συμβατικές κατασκευές

Οι ανώτατες τιμές για κατασκευές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αποθηκών (συμβατικής κατασκευής) είναι οι κάτωθι:
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
(€/m2 κτιρίου) (€/ζώο)
Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού 220 3.200/αγελάδα
Στάβλος αγελάδων γαλ/γής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων 210 3.600/αγελάδα
Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς ατομικές θέσεις, σε στρωμνή 180 3.300/αγελάδα
Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής 210 1.700/αγελάδα
Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα 180 1.550/μοσχάρι
Στάβλος πάχυνση μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα (κανάλια κ.λπ.) 210 1.850/μοσχάρι
Αιγοπροβατοστάσια 210 580/προβατο/αίγα
Αιγοπροβατοστάσια αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών 190 140/αρνί − κατσίκι
Χοιροστάσια μικτής κατεύθυνσης 230 5.300/χοιρομητέρα
Χοιροστάσια αμιγούς πάχυνσης χοίρων σε διαμορφωμένα δάπεδα 230 260/θέση χοίρου
Χοιροστάσια αναπαραγωγής (δεν περιλαμβάνουν πάχυνση και προπάχυνση) 230 3.250/χοιρομητέρα
Πτηνοτροφεία – Κονικλοτροφεία 210 -
Εξοπλισμός αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες - 15/όρνιθα
Εξοπλισμός πτηνών πάχυνσης - 60/τ.μ. θαλάμου
Εξοπλισμός αναθρεπτηρίου πτηνοτροφίας - 4,5/θέση πουλιού
Εξοπλισμός ορνίθων αναπαραγωγής με αυτ. φωλιές - 61/τ.μ θαλάμου
Εξοπλισμός Ινδορνίθων αναπαραγωγής με απλές φωλιές - 60/τ.μ θαλάμου
Εξοπλισμός κονικλοτροφείου (μικτής κατεύθυνσης) - 180/κονικλομητέρα
Αποθήκη 210 -
Αμελκτήριο 380 -
Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού 360 -
Υπόστεγα σανών 110 -
Πίστες ενσίρωσης (δάπεδο) 40 -
Πίστες ενσίρωσης (δάπεδο και τοιχία) 80 -
Χώρος εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας 380 -
Περίφραξη με σενάζι 19 €/μέτρο -
Περίφραξη απλή 9 €/μέτρο  
 • Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται
  • σε ορεινές περιοχές  δύναται να υπάρξει προσαύξηση έως 10% ανά m2 κτιρίου
  • σε νησιωτικές περιοχές της Χώρας με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη και Εύβοια έως 15% ανά m2 κτιρίου (χωρίς προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού). σε νησιωτικές περιοχές της Χώρας με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη και Εύβοια έως 30% ανά m2 κτιρίου με προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού
  • και τεκμηρίωση της αναγκαιότητα της σχετικής υπέρβασης
 • Στις σταβλικές εγκαταστάσεις συμβατικής κατασκευής αυξάνει επιπλέον έως 20 €/ m2 κτιρίου στην περίπτωση τοποθέτησης πάνελ πολυουρεθάνης πάχους κατ’ ελάχιστον 3 cm
 • Η επιλέξιμη δαπάνη κατασκευής στάβλων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ή κρεοπαραγωγής δεν περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις εκτροφής μοσχαριών μετά τις 120 ημέρες.
 • Στα χοιροστάσια μικτής κατεύθυνσης συμπεριλαμβάνονται και τα παχυντήρια.
 • Σε στάβλους αγελάδων που κατασκευάζονται με την μορφή σταβλοϋπόστεγων,  δηλαδή υπόστεγων χωρίς περιμετρικούς τοίχους, οι ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες μειώνονται στο 60% ανά m2 κτιρίου
 • Στην παρούσα παράγραφο, όπου γίνεται αναφορά σε ≪σταβλικές εγκαταστάσεις≫ εννοείται ότι αυτές περιλαμβάνουν το σύνολο των κτιρίων και κατασκευών από τα οποία αποτελείται μια σταβλική εγκατάσταση (στάβλος, αμελκτήριο, χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού, αποθήκες, κ.λπ.).
 • Οι προσαυξήσεις αφορούν και την κατασκευή αποθήκης σε αίτηση στήριξης εκμετάλλευσης με επενδύσεις στην φυτική παραγωγή.


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet