Ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά κατηγορία επενδύσεων

Οι ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά κατηγορία επενδύσεων στα Σχέδια Βελτίωσης 2017, είναι οι κάτωθι:
 
Είδος Δαπάνης Ανώτατη Επιλέξιμη Δαπάνη
Α. Γεωργικά κτίρια και κατασκευές.
Συνολικές δαπάνες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων και  την τοποθέτηση περίφραξης εγκαταστάσεων 15.000 € ή τις 18.000 σε νησιά μεγέθους άνω των 3.100 κατοίκων
Δαπάνες αποσυναρμολόγησης - μεταφοράς - συναρμολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης 15.000 € στην ηπειρωτική χώρα και τις 25.000 € στη νησιωτική χώρα πλην Κρήτης και Εύβοιας.
Δαπάνες για την εγκατάσταση περίφραξης φυτειών 10.000 €
Β. Μηχανολογικός εξοπλισμός
Δαπάνη αγοράς ελκυστήρα 125.000 €
Δαπάνη αγοράς παρελκόμενων κατεργασίας
 
40.000 €
Δαπάνη αγοράς πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους 55.000 €
Δαπάνη αγοράς αλυσοπρίονου 300 €
Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις
i) σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: ελκυστήρας, παρελκόμενα ελκυστήρα) και
ii) εγκατάστασης πολυετών φυτειών, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων αυτών
150.000 €. Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής που περιγράφονται στον πίνακα 4.10 του παραρτήματος 4 (Χορτοδετικές μηχανές αξίας μεγαλύτερης των 20.000 € ή ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης).
Γ. Λοιπός εξοπλισμός
Δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας εγκαταστάσεων 2.500 €.
Δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας 4.000 €
Δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού λογισμικού 1.200 €
Δαπάνη για την αγορά εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης (π.χ. εφαρμογή διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου) 1.200 €
Δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 500 €
Δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 500 €
Γ. Γενικές δαπάνες
Δαπάνη σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ή στα πλαίσια των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 συνδυαστικά 2.000 €, εκτός εάν αιτούνται επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οπότε η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 €
Τεχνική στήριξη στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ή των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 συνδυαστικά 2.000 €, εκτός εάν το επενδυτικό σχέδιο απατεί τη παραλαβή κτιριακών σύμφωνα με την αρχική έγκριση, οπότε η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 €
Σύνταξη και υποβολή της αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 1.500 €
Τεχνική στήριξη στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 1.500 €
Εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου μετεωρολογικών 400 €
Εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 600 €
Τοποθέτηση επεξηγηματικής πινακίδας 150 € 


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet