ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη:
 • Ο Φ.Π.Α.
 • Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης.
 • Οι δαπάνες για αγορά ζωικού κεφαλαίου.
 • Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά η φυτειών με παραγωγική διάρκεια κάτω των πέντε ετών.
 • Η κατασκευή ή διαμόρφωση κτιρίων κατοικίας ή κτιρίων που εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.
 • Η απόκτηση μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών.
 • Τα έργα πράσινου και καλλωπισμού.
 • Οι εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων.
 • Δαπάνες για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και για τη σχετική πιστοποίηση.
 • Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής και δικαιωμάτων στήριξης.
 • Η αγορά αναλωσίμων, εργαλείων και εφοδίων, η ενοικίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες της εκμετάλλευσης.
 • Οι δαπάνες εξοπλισμού συσκευασίας και τυποποίησης μελιού καθώς και ο χώρος συσκευασίας και τυποποίησης μελιού.
 • Οι δαπάνες αγοράς εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, οι δαπάνες για την ιδιοκατασκευή λογισμικού και οι δαπάνες για την ανανέωση άδειας χρήσης που αφορά προϋπάρχον λογισμικό στην εκμετάλλευση.
 • Οι δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών σύνδεσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο, οι δαπάνες για την αγορά εξωτερικών αποθηκευτικών μέσων δεδομένων, οι δαπάνες πρόσβασης σε υπηρεσίες cloud και οι δαπάνες φιλοξενίας ιστοσελίδων.
 • Οι δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν ή/και επαληθευτούν, δηλαδή δεν δύναται να πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης.
 • Οι δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης/ αυτοπαράδοσης.
 • Οι δαπάνες πάσης φύσεως φόρων, τελών και λοιπών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων καθώς και τα έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού και τα συμβολαιογραφικά έξοδα.
 • Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικές προμήθειες και έξοδα συναλλαγών και εγγυήσεων.
 • Δαπάνες για επενδύσεις συμμόρφωσης με ενωσιακά πρότυπα, με εξαίρεση τους νέους γεωργούς για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασής τους.
 • Δαπάνες για επενδύσεις συμμόρφωσης προς νέες απαιτήσεις για τους γεωργούς, μετά τους 12 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία έγιναν δεσμευτικές για τη γεωργική εκμετάλλευση.
 • Κάθε δαπάνη που είναι ενταγμένη ή έχει χρηματοδοτηθεί από επιχειρησιακό σχέδιο στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, και του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8/01-02-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α΄117/22-06-2016) «Σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβούλιου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Κάθε δαπάνη που έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 .
 • Κάθε δαπάνη που έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Δαπάνες για επενδύσεις ο πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.
 • Δαπάνες γεωτρήσεων και άρδευσης, ακόμα και αν αφορούν δαπάνες σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
 • Η κατασκευή αναβαθμίδων και η περίφραξη βοσκοτόπων.
 • Η αγορά γης.
 • Οι δαπάνες αγορά τελάρων μεταφοράς.


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet