ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες Δαπάνες Δράσης 4.1.3

 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα
 • Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες)
 • Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας
 • Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες
 • Καυστήρες βιομάζας
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης (όπως βοηθητικοί χώροι, κατασκευή τοποθέτησης διαχωριστήρα κ.λπ.)
 • Δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.)
 • Γενικές Δαπάνες
 • Δαπάνη σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης.
 • Δαπάνη σύνταξης και υποβολής αίτησης προκαταβολής και αιτήσεων πληρωμής.
 • Δαπάνη ενεργειακής μελέτης.
 • Δαπάνη μελέτης διάθεσης αποβλήτων.
 • Δαπάνη για την τοποθέτηση της επεξηγηματικής πινακίδας.


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet