ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαθμολογία Δράσης 4.1.1 (Συλλογικά Σχήματα)

Ανάλυση των αρχών καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης συλλογικών σχημάτων σε επιμέρους κριτήρια για τη Δράση 4.1.1
 
ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΚΛΙΜΑΚΑ 0-100)
Προσανατολισμός του συλλογικού σχήματος
 
Αξιολογείται και βαθμολογείται ο παραγωγικός προσανατολισμός του συλλογικού σχήματος στους τομείς προτεραιότητας βάσει του κύριου καταστατικού σκοπού (βαθμολογείται ένα κριτήριο) Κύριος καταστατικός σκοπός Α-βάθμιου φορέα η αιγο-προβατοτροφία 5
Κύριος καταστατικός σκοπός Α-βάθμιου φορέα τα οπωροκηπευτικά 5
Κύριος καταστατικός σκοπός Α-βάθμιου φορέα οι ζωοτροφές 5
Κύριος καταστατικός σκοπός Α-βάθμιου φορέα τα ανθεκτικά φυτά στη κλιματική αλλαγή 5
Ενώσεις συλλογικών φορέων (π.χ. ΕΑΣ, κ.λπ. εκτός Α-βαθμίων) 5
  Ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών από τη διάθεση προϊόντων παραγωγής μελών επί του συνόλικου κύκλου εργασιών (άνω του 50%) - αιγοπροβατοτρφία 5-10
  Ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών από τη διάθεση προϊόντων παραγωγής μελών επί του συνολικού κύκλου εργασιών (άνω του 50%) - οπωροκηπευτικά 5-10
  Ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών από τη διάθεση προϊόντων παραγωγής μελών επί του συνολικού κύκλου εργασιών (άνω του 50%) - ζωοτροφές 5-10
  Ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών από τη διάθεση προϊόντων παραγωγής μελών επί του συνολικού κύκλου εργασιών (άνω του 50%) - φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή 5-10
Αξιολογείται και βαθμολογείται οπροσανατολισμός του συλλογικού σχήματος σε ποιοτικά προϊόντα (υφιστάμενη) (βαθμολογείται ένα κριτήριο) Συλλογικό σχήμα βιολογικής κατεύθυνσης 5
Συλλογικό σχήμα ΠΟΠ & ΠΓΕ 3,5
Αξιολογείται και βαθμολογείται η εισαγωγή επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας
 
Επενδύσεις στους τομείς: αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές και ανθεκτικά φυτά στην κλιματική αλλαγή 5
Οικονομικό μέγεθος συλλογικού σχήματος
 
Αξιολογείται και βαθμολογείται το οικονομικό μέγεθος του συλλογικού σχήματος
 
Ετήσιος κύκλος εργασιών μεταξύ 500.000 και 1.500.000€ (μέσος όρος τριετίας) 2,5
Ετήσιος κύκλος εργασιών μεταξύ 1.500.001 και 5.000.000€ (μέσος όρος τριετίας) 5
Ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 5.000.001 € (μέσος όρος τριετίας) 3,5
Αξιολογείται και βαθμολογείται η σχέση του τακτικού αποθεματικού με τις υποχρεωτικές μερίδες των μελών του Τα σχηματισμένα τακτικά αποθεματικά καλύπτουν το συνολικό ποσό των υποχρεωτικών μερίδων των μελών του συλλογικού σχήματος κατόχου του ΑΦΜ 9
Αξιολογείται και βαθμολογείται η συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους με το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων Το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά το 4πλάσιο των ιδίων κεφαλαίων (μέσος όρος τριετίας) του συλλογικού σχήματος κατόχου του ΑΦΜ 15
Δυναμική συλλογικού σχήματος Αξιολογείται και βαθμολογείται η δυνατότητα υλοποίησης του αιτούμενου επενδυτικού σχεδίου από το συλλογικό σχήμα (βαθμολογείται αθροιστικά) Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης 3,4
Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης 1,7
Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών 1,7
Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων 1,7
Φορολογική και ασφαλιστικές ενημερότητες (για είσπραξη χρημάτων) χωρίς παρακρατούμενες οφειλές 1,7
Πιστοποιημένος φορέας κατά ISO 9001 ή/και ISO 22000 1,7
Ύπαρξη εμπορικών σημάτων (Αναγνωρισιμότητα προϊόντων) 0,85
Ποσοστό (%) δαπανών προβολής & προώθησης επί του κύκλου εργασιών (μέσος όρος τριετίας άνω του 1%) 0,85
Ομάδες και οργανώσεις του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013 3,4
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής
 
Αξιολογείται και βαθμολογείται η εισαγωγή επενδύσεων που αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή Επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισμό για την συντήρηση ή/και την προετοιμασία ή/και την συσκευασία για την πρώτη πώληση της παραγωγής (άνω του 30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 10
Εισαγωγή / χρήση καινοτομίας Αξιολογείται και βαθμολογείται η ενσωμάτωση καινοτομίας στην προτεινόμενη επένδυση
 
Ποσοστό (%) των καινοτόμων επενδύσεων επί του συνόλου των αιτούμενων επενδύσεων. 0-5
Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας
 
Αξιολογείται και βαθμολογείται η συμμετοχή σε κλάδους (στην υφιστάμενη κατάσταση) που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα αλλά και τις στρατηγικές RIS32 Περιφερειακή Επιλογή
 
8,4-14
 
 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 βαθμοί
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (45% της μέγιστης βαθμολογίας)


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet