ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαθμολογία Δράσης 4.1.3

Ανάλυση των αρχών καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης σε επιμέρους κριτήρια για τη Δράση 4.1.3
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (0-100)
Αξιολογούνται και βαθμολογούνται οι ενεργειακές ανάγκες σετη μελλοντική σε Kwh Ανάγκες πρωτογενούς ενέργειας (kWh) ανά μονάδα (βάσει τεκμηριωμένης μελέτης) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ (kWh / στρέμμα)
Για τις Περιφέρειες της ομάδας 1:
- Τιμές από 40.000 έως 240.000 kWh/στρέμμα βαθμολογούνται από 1 έως 10 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
- Τιμές άνω των 240.000 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με 10 μόρια.
- Τιμές κάτω των 40.000 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με μηδέν (0).
 
Για τις Περιφέρειες της ομάδας 2:
- Τιμές από 100.000 έως 350.000 kWh/στρέμμα βαθμολογούνται από 1 έως 10 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
- Τιμές άνω των 350.000 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με 10 μόρια.
- Τιμές κάτω των 100.000 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με μηδέν (0).
1-10
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (kWh / στρέμμα)
-Τιμές από 80 έως 400 kWh/στρέμμα βαθμολογούνται από 1 έως 10 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
-Τιμές άνω των 400 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με 10 μόρια.
-Τιμές κάτω των 80 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με μηδέν (0).
1-10
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
(kWh / MZK5)
-Τιμές  από  300  έως  3.000  kWh/MZK βαθμολογούνται από 1 έως 10 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων.
-Τιμές άνω των 3.000 kWh/MZK βαθμολογούνται με 10 μόρια.
-Τιμές κάτω των 300 kWh/MZK βαθμολογούνται με μηδέν (0).
1-10
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (kWh) 5
Αξιολογείται και βαθμολογείται η κάλυψη ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ (βάσει τεκμηριωμένης μελέτης) Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ (με ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων) 1-10
Αξιολογείται και βαθμολογείται η αποδοτικότητα υποκατάστασης της ενέρεγειας (βάσει τεκμηριωμένης μελέτης) kWh παραγόμενης ενέργειας συστήματος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης
-Τιμές από 1-9 kWh/ευρώ βαθμολογείται από 1 έως 10 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
- Τιμές μεγαλύτερες των 9 kWh/ευρώ βαθμολογείται με 10 μόρια
- Τιμές μικρότερη της 1 kWh/ευρώ βαθμολογείται με μηδέν (0).
1-10
Αξιολογείται και βαθμολογείται η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία Θερμοκήπια Αντλία θερμότητας με 3<COP<3.5 3,75
Καυστήρας βιομάζας για παραγωγή θερμικής ενέργειας 4,5
ΦΒ 7,5
Ανεμογεννήτριες 7,5
Αυτόνομο σύστημα(*μόνο για μη ηλεκτροδοτούμενες εκμεταλλεύσεις) 9
Αντλία θερμότητας με COP>3.5 11,25
Γεωθερμική αντλία θερμότητας 15
Κτηνοτροφική εκμετάλλευση Αντλία θερμότητας με 3<COP<3.5 3,75
Καυστήρας βιομάζας για παραγωγή θερμικής ενέργειας 5,25
ΦΒ 7,5
Ανεμογεννήτριες 7,5
Αντλία θερμότητας με COP>3.5 11,25
Αυτόνομο σύστημα(*μόνο για μη ηλεκτροδοτούμενες εκμεταλλεύσεις) 11,25
Γεωθερμική αντλία θερμότητας 15
Γεωτρήσεις ΦΒ 15
Αυτόνομο ΦΒ(*μόνο για μη ηλεκτροδοτούμενες εκμεταλλεύσεις) 12
Αξιολογείται και βαθμολογείται η ποσότητα αποβλήτων που παράγονται στη μελλοντική κατάσταση (βάσει τεκμηριωμένης μελέτης) Ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου (kg αποβλήτων/ΜΖΚ)
- Τιμές από 700 έως 6.000 kg αποβλήτων/MZK βαθμολογούνται από 1 έως 10 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
- Τιμές άνω των 6.000 kg αποβλήτων/MZK βαθμολογούνται με 10 μόρια
- Τιμές κάτω των 700 kg αποβλήτων /MZK βαθμολογούνται με μηδέν (0).
1-10
Αξιολογείται και βαθμολογείται ο τύπος επένδυσης Διαχωρισμός με μηχανικά μέσα 1
Κομποστοποίηση σε θάλαμο/σωρούς 3
Αναερόβια επεξεργασία 10
Αξιολογείται και βαθμολογείται η κατηγορία εκμετάλλευσης(βαθμολογείται ένα κριτήριο) Χοιροτροφική 10
Βοοτροφική 8
Αιγοπροβατοτροφική 5
Πτηνοτροφική 3
Αξιολογείται και βαθμολογείται η αποδοτικότητα συστήματος διαχείρισης αποβλήτων(βάσει τεκμηριωμένης μελέτης) Ευρώ (€) επένδυσης/tn επεξεργαζόμενων αποβλήτων
- Τιμές από 250 έως 25 ευρώ/tn βαθμολογούνται από 1,5 έως 15 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
- Τιμές κάτω των 25 ευρώ/tn βαθμολογούνται με 15 μόρια.
- Τιμές άνω των 250 ευρώ/tn βαθμολογούνται με μηδέν (0).
1-10
Αξιολογείται και βαθμολογείται η δυνατότητα υλοποίησης του αιτούμενου επενδυτικού σχεδίου (βαθμολογείται αθροιστικά) Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου  προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης 4
Φορολογική και ασφαλιστικές ενημερότητες (για είσπραξη χρημάτων) χωρίς παρακρατούμενες οφειλές 2
Ύπαρξη αδειών απαραιτήτων για την υλοποίηση κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης 2
Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων 1
Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών 1
Συμμετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις του ΠΑΑ 5


 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 Βαθμοί
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 33 Βαθμοί
 
 


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet