ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Καινοτομίας Φυτικής Παραγωγής

Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στη Φυτική Παραγωγή.
 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Συστήματα πλοήγησης (GPS) Σύστημα μηχανικής διεύθυνσης
Αυτόματος πιλότος με δυνατότητα πλήρους ελέγχου του συστήματος διεύθυνσης του ελκυστήρα
Πλοήγηση Lightbar για την υπόδειξη στον οδηγό του ελκυστήρα της πιο αποτελεσματικής διαδρομής
Συστήματα ελεγχόμενης μετακίνησης στον αγρό (tramlining) Τα συστήματα tramlining δημιουργούν μόνιμα ίχνη μετακίνησης των γεωργικών μηχανημάτων στον αγρό. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η συμπίεση του εδάφους, διευκολύνεται η μετακίνηση των μηχανημάτων και αποτρέπονται φαινόμενα αλληλοεπικάλυψης ή κενών κατά τις καλλιεργητικές επεμβάσεις (π.χ. λίπανση, ψεκασμοί κ.λπ.)
Τα συστήματα tramlining μπορούν να είναι επιπλέον εξοπλισμός, ή να τοποθετηθούν ως πρόσθετα στις μηχανές σποράς σιτηρών (δεν είναι επιλέξιμα στις σκαλιστικές καλλιέργειες). Έχουν τη δυνατότητα να απομονώνουν ανά ορισμένες διαδρομές, 2 ή 3 σπαρτικά στοιχεία (μάτια) της μηχανής αφήνοντας άσπαρτες ζώνες πάνω στις οποίες θα κινούνται οι τροχοί του ελκυστήρα καθ΄ όλη τη μετέπειτα καλλιεργητική περίοδο.
Το σύστημα αποτελείται από:
- ένα προγραμματιζόμενο μικροελεγκτή
- συστήματα που προσαρμόζονται πάνω στις σπαρτικές για την διακοπή του σπόρου.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Σπαρτικές μηχανές για απευθείας σπορά (εφαρμογή στην μέθοδο της ακαλλιέργειας) Είναι σπαρτικές μηχανές με ικανότητα τοποθέτησης των σπόρων χωρίς πρότερη προετοιμασία του εδάφους. Οι μηχανές χαρακτηρίζονται ως Notill ή direct seeding και διαθέτουν δίσκους για κοπή των φυτικών υπολειμμάτων και δίσκους για τη διάνοιξη της αυλακιάς (π.χ. σύστημα τριπλού δίσκου). Επίσης προϋπόθεση είναι να μπορούν να εξασκούν πίεση (βάρος) τουλάχιστον 160 kg σε κάθε σπαρτικό στοιχείο (μονάδα) της μηχανής.
Μηχανήματα για κατεργασία του εδάφους σε λωρίδες Τα μηχανήματα αυτά αναφέρονται ως strip till-age και κατεργάζονται το έδαφος με ένα μόνο πέρασμα σε λωρίδες πάνω στις οποίες ακολουθεί η σπορά. Ως εξαρτήματα περιλαμβάνουν υνιά καλλιεργητή βαθέως ή αβαθούς τύπου, μικρά φρεζάκια ή περιστροφικές σβάρνες. Τα εξαρτήματα είναι διατεταγμένα σε συστοιχίες που κατεργάζονται λωρίδες στενού πλάτους. Χρησιμοποιούνται σε σκαλιστικές καλλιέργειες.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΠΟΡΑ
Σπαρτικές μηχανές μεταβλητής δόσης (με GPS) Είναι σπαρτικές μηχανές που έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν σπόρους σε διαφορετικές πυκνότητες.
Το σύστημα αποτελείται από :
- αισθητήρες ή χάρτες βασισμένους σε προδιαγεγραμμένους χάρτες
- μια μονάδα GPS
- έναν μικροελεγκτή
- έναν υπολογιστή αγρού
Σετ σποράς μεταβλητής δόης Είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που προσαρμόζονται  σε μια συμβατική σπαρτική μηχανή.
Το σύστημα αποτελείται από :
- μικροελεγκτές για τον έλεγχο των δόσεων σπόρων
- έναν υπολογιστή αγρού
- μια μονάδα GPS για τον ελκυστήρα.
ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΟΣΗΣ
Διανομείς λιπάσματος μεταβλητής δόσης (με GPS) Οι διανομείς λιπάσματος μεταβλητής δόσης έχουν τη δυνατότητα να εφαρμογής λιπασμάτων σε διαφορετικές δόσεις ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του αγροτεμαχίου. Αυτά τα συστήματα αποτελούνται από:
- μικροελεγκτή για την λήψη πληροφοριών και προσαρμογή των δόσεων των λιπασμάτων
- μονάδα GPS
- ηλεκτρονικό υπολογιστή στον αγρό για τον υπολογισμό των δόσεων που πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του αγροτεμαχίου. Οι πληροφορίες μπορεί να παρέχονται μέσω αισθητήρων ή να βασίζονται σε προδιαγεγραμμένους χάρτες
Σετ διανομέα λιπάσματος μεταβλητής δόσης Είναι  μια  ομάδα  εξαρτημάτων  που  προσαρμόζονται  σε  συμβατικό διανομέα για να εφαρμοστεί στη γεωργία ακριβείας. Τα βασικά στοιχεία  του συστήματος είναι:
- μικροελεγκτές για τον έλεγχο των δόσεων λιπασμάτων
- μονάδα GPS για τον ελκυστήρα
- ηλεκτρονικό υπολογιστή αγρού που στέλνει δεδομένα στον μικροελεγκτή με βάση προδιαγεγραμμένους χάρτες
ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΟΣΗΣ
Ψεκαστικά μηχανήματα μεταβλητής δόσης Τα ψεκαστικά μηχανήματα μεταβλητής δόσης μπορούν να είναι μεγάλων καλλιεργειών (ιστού) ή οπωρώνων σύμφωνα με τον τύπο καλλιέργειας και αποτελούνται από:
- μικροελεγκτή που λαμβάνει πληροφορίες και προσαρμόζει ανάλογα τις δόσεις του φυτοφάρμακου
- μονάδα GPS
- έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή αγρού για τον υπολογισμό των δόσεων που πρέπει να εφαρμοστούν για τις ειδικές ανάγκες του τεμαχίου (μέσω αισθητήρων ή πληροφοριών βασισμένων σε προδιαγεγραμμένους χάρτες)
Υπάρχει η δυνατότητα από τους αισθητήρες να υπολογίζονται άμεσα οι ανάγκες καλλιέργειας για τις δόσεις ψεκασμού.
Σετ ψεκαστικών μηχανημάτων μεταβλητής δόσης Αποτελείται από μια ομάδα εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα συμβατικό ψεκαστήρα για να εφαρμοστεί στη γεωργία ακριβείας. Τα βασικά στοιχεία του συστήματος είναι:
- μικροελεγκτές για τον έλεγχο των δόσεων ψεκασμού
- υπολογιστής αγρού που στέλνει δεδομένα στον μικροελεγκτή με βάση τους προδιαγεγραμμένους χάρτες
Ψεκαστικά οπωρώνων με συστήματα ανίχνευσης της κόμης Τα ψεκαστικά αυτά διαθέτουν αισθητήρες (συνήθως υπερήχων ή λέιζερ) τα οποία σαρώνουν το περιβάλλον δεξιά και αριστερά του ψεκαστικού και ανιχνεύουν τα σημεία όπου υπάρχουν δένδρα. Στα ενδιάμεσα κενά, ένας μικρο-ελεγκτής δίνει εντολή για διακοπή του ψεκασμού. Με αυτό
τον τρόπο πετυχαίνουν σημαντική εξοικονόμηση φ/π προϊόντων και περιορίζουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Σε ορισμένα μηχανήματα υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα για τμηματικό έλεγχο των ακροφυσίων και διακοπή ενός τμήματος από το νέφος (π.χ. αν συναντήσουν ένα δένδρο κοντό)
Σετ ανίχνευσης της κόμης των δένδρων Το σετ αυτό εγκαθίσταται σε συμβατικούς νεφελοψεκαστήρες και τους δίνει τη δυνατότητα να διακόπτουν το ψεκασμό όταν δεν ανιχνεύεται κόμη δένδρου. Αποτελούνται από
- Αισθητήρα υπερήχων ή λέιζερ
- Συστήματα που προσαρμόζονται στο κύκλωμα του ψεκαστικού για έλεγχο της ροής
- Μικροελεγκτή
ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Ψεκαστικά μηχανήματα με ηλεκτροστατική φόρτιση Τα ψεκαστικά αυτά φορτίζουν αρνητικά τις σταγόνες ψεκασμού μέσω ενός ηλεκτροδίου στο άκρο κάθε ακροφυσίου.
Σύστημα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων Είναι ένα σύστημα που προσαρμόζεται πάνω σε ήδη υπάρχοντα ψεκαστικά μηχανήματα. Οι σταγόνες ψεκασμού φορτίζονται αρνητικά μέσω στεφάνης ιονισμού μετά την έξοδό τους από τα ακροφύσια.
Ψεκαστικά μηχανήματα τύπου τούνελ Τα ψεκαστικά αυτά χρησιμοποιούνται σε αμπελώνες και σε δενδροκομικές καλλιέργειες με διαμόρφωση παλμέτας. Αποτελούνται από μια κατασκευή η οποία «αγκαλιάζει» μια γραμμή της καλλιέργειας και ψεκάζει από όλες τις πλευρές. Τα μηχανήματα αυτά κατασκευάζονται είτε ως αυτοκινούμενα είτε ως παρελκόμενα σε γεωργικούς ελκυστήρες.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Μηχανήματα καταπολέμησης με συστήματα αναγνώρισης των ζιζανίων Τα μηχανήματα αυτά έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τη θέση των ζιζανίων και να τα καταστρέφουν επιλεκτικά.
Αποτελούνται από:
- Κάμερες σάρωσης της επιφάνειας του εδάφους
- Μικροϋπολογιστή αγρού με κατάλληλο λογισμικό για την αναγνώριση των ζιζανίων
- Μικροελεγκτές που ελέγχουν τα συστήματα καταστροφής των ζιζανίων
- Συστήματα καταστροφής που μπορεί να αποτελούνται από ηλεκτρονικά ελεγχόμενους ψεκαστήρες μικρού όγκου, συστήματα με χρήση λέιζερ, φλόγας ή ελεγχόμενα μηχανικά  συστήματα
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Δικτυοκήπια Αποτελείται από μια μεταλλική κατασκευή με κολώνες και σύνδεση αυτών με συρματόσκοινα, τα υλικά κάλυψης είναι ειδικά εντομοστεγή δίχτυα, τα οποία αποτρέπουν την είσοδο των εντόμων. Η κατασκευή μπορεί να εξοπλιστεί και με ειδικά φωτορυθμιστικά δίχτυα σκίασης.
Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο άρδευσης-λίπανσης (π.χ. σύστημα OPIRIS) Αυτόνομο σύστημα που στόχο έχει την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων για τον προγραμματισμό της άρδευσης σε θερμοκήπια και οπωρώνες. Αποτελείται  από  μια  εφαρμογή  που  επικοινωνεί  με  το  δίκτυο αισθητήρων που βρίσκονται στο πεδίο. Οι αισθητήρες στέλνουν συνεχώς δεδομένα σε πραγματικό χρόνο  τα οποία αφού επεξεργαστούν από το σύστημα  δίνουν  πληροφορίες  για  το  προτεινόμενο  πρόγραμμα άρδευσης/λίπανσης.
Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο ασθενειών Αυτόνομο σύστημα που στόχο έχει την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων για τον προγραμματισμό ψεκασμών.
Καινοτόμα υλικά κάλυψης μεγάλης διάρκειας ζωής Υλικά κάλυψης που  έχουν  μια  ή  περισσότερες από  τις παρακάτω ιδιότητες:
- Μειώνουν τον πληθυσμό των εντόμων (έλεγχος διαπερατότητας σε συγκεκριμένα μήκη κύματος ακτινοβολίας)
- Μειώνουν τις ασθένειες των φυτών (έλεγχος διαπερατότητας σε συγκεκριμένα μήκη κύματος ακτινοβολίας)
- Μειώνουν τη θερμική ακτινοβολία που εισέρχεται ή εξέρχεται από το θερμοκήπιο για μείωση του θερμικού φορτίου και των απωλειών ενέργειας από το θερμοκήπιο
- Αυξάνουν τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία που εισέρχεται στο θερμοκήπιο
- Ελέγχουν την ανάπτυξη των φυτών (έλεγχος διαπερατότητας σε συγκεκριμένα μήκη κύματος ακτινοβολίας)
Κλειστό υδροπονικό σύστημα και αυτοματισμοί διαχείρισης υδροπονικών συστημάτων Κλειστό υδροπονικό σύστημα με ανακύκλωση του διαλύματος απορροής και αυτοματισμοί διαχείρισης υδροπονικών συστημάτων
Συστήματα αισθητήρων για μετρήσεις παραμέτρων μικροκλίματος, καλλιέργειας και εδάφους-υποστρωμάτων Συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο με χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων (Wireless Sensor Networks). Οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν παραμέτρους όπως υγρασία, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, φωτεινότητα, επίπεδο υδροφόρου ορίζοντα, διεύθυνση και δύναμη ανέμου
Αυτοματισμοί μέτρησης – χαρτογράφησης της παραγωγής Καταγραφή της παραλλακτικότητας της παραγωγής εντός του αγρού με καταγραφή της παραγωγής σε πολλά τμήματα του χωραφιού και ρύθμιση των καλλιεργητικών εργασιών ανά τμήμα (π.χ. λίπανση)
Αυτοματισμοί ψεκασμών στο θερμοκήπιο Συστήματα ψεκασμού με τον ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που προγραμματίζουν την αυτόματη εκτέλση του ψεκασμού στον επιθυμητό χώρο
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΩΛΗΣΗ
Συστήματα διαχωρισμού Συστήματα διαχωρισμού που με την χρήση ηλεκτρονικών αισθητήρων (π.χ. κάμερα) ανιχνεύουν μέγεθος/χρώμα, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς
Συστήματα ποιοτικού ελέγχου Συστήματα ποιοτικού ελέγχου που με την χρήση αισθητήρων ανιχνεύουν υποβαθμισμένους καρπούς ή λαχανικά / ύπαρξη μικροοργανισμών Μπορούν ενδεικτικά να έχουν εφαρμογή σε φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς
Συστήματα ποιοτικού ελέγχου για την ανίχνευση τοξινών Συστήματα ποιοτικού ελέγχου που με την χρήση αισθητήρων ανιχνεύουν την ύπαρξη τοξινών, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε ξηρούς καρπούς
Συστήματα ελέγχου καθαρότητας (ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων) Συστήματα  έλεγχου  που  χρησιμοποιούνται  για  την  ανίχνευση υπολειμμάτων  φυτοφαρμάκων,  μπορούν  να  έχουν  εφαρμογή  σε φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς

Κάθε άλλη επένδυση που τεκμηριώνεται ως καινοτόμα, κατόπιν τεχνικής έκθεσης του συντάκτη θα αξιολογείται κατά περίπτωση. Δεν θεωρείται ως καινοτομία η αγορά νέου ελκυστήρα.


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet