ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νομικά Πρόσωπα

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει:
  • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
  • Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων. Συνεπώς αν το έτος υποβολής είναι το έτος ν, η διάρκεια του νομικού προσώπου πρέπει να καλύπτει την 31.12 του έτους ν+10.
  • Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
  • Ειδικά για τη Δράση 4.1.1
  • τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
  • η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000€, σύμφωνα με την ανωτέρω Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet