ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ύψος Επενδυτικής Δαπάνης

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης θα είναι σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
 
Κατηγορία Δράση Προϋπολογισμός (€) Παρατηρήσεις/Προϋποθέσεις
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.1 Έως 300.000 Τυπική απόδοση 
ΟΣΔΕ 2017 > 8.000 €
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.1 Έως 500.000 Τυπική απόδοση 
ΟΣΔΕ 2017 > 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.3  Έως 150.000 -
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 
(Επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης)
4.1.3  Έως 200.000 Tουλάχιστον το πλέον των 150.000 ευρώ αιτούμενο ποσό αφορά επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.
Συλλογικές Επενδύσεις 4.1.1 Έως 500.000 -
Συλλογικές Επενδύσεις 4.1.1 Έως 1.000.000 Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
Συλλογικές Επενδύσεις 4.1.3 Έως 500.000 -
 
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 (Δράσεις 4.1.1, 4.1.2 και 4.1.3) δεν μπορεί να υπερβεί σωρευτικά τις:
  • 500.000 € στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων.
  • 1.000.000 € στην περίπτωση συλλογικών επενδύσεων που υποβάλει περισσότερες της μία αιτήσεων.  


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet