ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Επιπτώσεις Αθέτησης Υποχρεώσεων

Ο δικαιούχος που αθετεί τους όρους, τις προϋποθέσεις ένταξης και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, υφίσταται τις πιο κάτω διοικητικές κυρώσεις:
  • Απεντάσσεται από το καθεστώς (ανάκληση ατομικής απόφασης ένταξης πράξης)
  • Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που τυχόν του έχει καταβληθεί ανακτάται εν μέρει ή στο σύνολό της εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση που η αθέτηση διαπιστωθεί κατά την διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων από το σύνολο της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί επιστρέφονται εντόκως τόσα πέμπτα, όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.
  • Αποκλείεται από την παροχή στήριξης από τις δράσεις του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet