ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαθμολογία Δράσης 4.1.1

Προτεραιότητα στο "Μέτρο 4.1.1: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης", θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που συνδέονται κυρίως με τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, των οπωροκηπευτικών, της παραγωγής ζωοτροφών και φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.

Για να μπορέσει να ενταχθεί κάποιος στα σχέδια θα πρέπει να έχει ελάχιστη βαθμολογία τα 45 μόρια σε σχέση με το μέγιστο που είναι τα 100 μόρια.

Αναλυτικότερα τα κριτήρια παρακάτω:
 
Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης Προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας αιγοπροβατοτροφίας σε σχέση με την συνολική (>60%) 0 ή 6-12
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας παραγωγής οπωροκηπευτικών σε σχέση με την συνολική (>60%) 0 ή 6-12
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας παραγωγής ζωοτροφών σε σχέση με την συνολική (>60%) 0 ή 6-12
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας
καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιματική
αλλαγή σε σχέση με την συνολική (>60%)
0 ή 6-12
Προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε συστήματα ποιότητας Εκμεταλλεύσεις με πιστοποίηση βιολογικών ή/και συστημάτων ποιότητας (>50%) 0 ή 5
Εκμεταλλεύσεις με παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ (>50%)  0 ή 3,5
Οικονομικό μέγεθος Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης Παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση
με 8.000€ έως και 15.000 €
0 ή 3,5
Παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση
με 25.001€ έως και 40.000 €
0 ή 2,5
Παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση
με 15.001 € έως και 25.000€
0 ή 5
Συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης με το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων α) εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα έως
12.000 € που το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 48.000 € ή
β) εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα πάνω από 12.000 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν 4πλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας
0 ή 15
Δυναμική της εκμετάλλευσης Δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ικανότητα κάλυψης του 20% του αιτούμενου
 προϋπολογισμού  κατά την στιγμή της αίτησης
0 ή 5,2
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα χωρίς παρακρατούμενες οφειλές 0 ή 2,6
Ύπαρξη απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση κατά την στιγμή της αίτησης 0 ή 1,3
Κερδοφορία τα 3 τελευταία έτη (προ αποσβέσεων και φόρων) 0 ή 2,6
Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών 0 ή 1,3
Δυναμική του δικαιούχου Ενταγμένος στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών του 2014 0 ή 8
Δικαιούχος ή Επιλαχών στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών του 2016
Επαγγελματική Εμπειρία στη Γεωργία:
-Φυσικά Πρόσωπα: Εμπειρία>5 ετών και ηλικία < 45 ετών
-Νομικά Πρόσωπα: Εμπειρία>5 ετών
Κατοχή πτυχίου Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ./Ι.Ε.Κ./ΕΠΑ.Σ./ΕΠΑ.Λ/Τ.Ε.Ε./ΓΕ.Λ. 0 ή 3,5
Κατοχή πτυχίου Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ΤΕΙ/ΑΕΙ/Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 0 ή 5
Είδος επενδυτικής δαπάνης Αξιολόγηση κατηγορίας επενδυτικών δαπανών Επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις (>30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 0 ή 8
Επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών (>10% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 0 ή 8
Επενδύσεις σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής (>30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 0 ή 8
Αύξηση της παραγωγικότητας της χρησιμοποιούμενης ανθρώπινης εργασίας
 
Αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας Αύξηση της τυπικής απόδοσης/ΜΑΕ > 20% 0 ή 5
 
Επενδύσεις σε συγκεκριμένο εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων Εισαγωγή επενδύσεων που αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή Επενδύσεις για εγκαταστάσεις/εξοπλισμό για την προετοιμασία/συσκευασία/πρώτη πώληση της παραγωγής (>20% της επένδυσης) 0 ή 5
Ποσοστό (%) των καινοτόμων επενδύσεων επί του συνόλου των επενδύσεων (Φυτική Παραγωγή ή Ζωική Παραγωγή)
Καινοτομία Ενσωμάτωση καινοτομίας στην εκμετάλλευση 0-5
Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας Ορισμός από Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας 0-14


Copyrights © 2017 - Developed And Designed by fedenet